Per què triar aquest grau?

 • La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat. A Catalunya, durant el darrer curs acadèmic, 9 universitats oferien estudis en enginyeria informàtica, el que evidencia la demanda d´aquest professionals, però també que és important seleccionar la universitat on estudiar i que aquesta ofereixi la formació més actualitzada i diferenciada.
 • L´enginyer o enginyera informàtica és capaç de dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses. És, doncs, un professional que treballa amb les darreres tecnologies i nous productes i que desenvolupa les seves funcions en tots els sectors de l´activitat econòmica.
 • Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts,...), oci (videojocs, jocs on line,..), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Per a què et preparen?

El títol de Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull segueix les recomanacions establertes pel Consejo de Universidades en la sessió de 4 de desembre de 2008 respecte a determinats apartats de l'annex I del Real decreto 1393/2007, de 29 d'octubre pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, relatiu a la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials de la professió d'Enginyer Informàtic.


Els objectius que s’aconsegueixen amb aquest títol són:

 • Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.
 • Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.
 • Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l'activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l’àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.
 • Crear i portar a terme projectes informàtics fent servir els principis i metodologies pròpies de l'enginyeria.
 • Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, aplicacions i serveis informàtics, així com de la informació que proporciona, segons la legislació i normativa vigents.
 • Definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software pel desenvolupament i execució d’aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.
 • Disposar dels fonament matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.
 • Crear, desenvolupar i mantindre sistemes i aplicacions software fent servir diferents mètodes d'enginyeria del software i llenguatges de programació adequats al tipus d'aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.
 • Crear i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
 • Proposar, analitzar, validar, interpretar i instal·lar i mantindre solucions informàtiques en situacions reals en diverses àrees d'aplicació en una organització.
 • Crear, implantar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics en contextos empresarials o institucionals per millorar els seus processos de negoci, responsabilitzant-se i liderant la seva posta en marxa i millora contínua, així com valorar el seu impacte econòmic i social.

Què necessites per accedir?

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d’Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d’un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Programa

Apartat 1
Desenvolupament del programari
Intel·ligència Artificial
Llenguatges de programació
Senyals i xarxes

Apartat 2
Tendències en les tecnologies de la informació i la comunicació
Direcció i coordinació de projectes empresarials
Creació d'empreses i responsabilitat social

Apartat 3
Pràctiques externes

Apartat 4 de
Treball de fi de Grau

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Semipresencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Quant Dura: 1 Any(s)
Crèdits: 100

Cursos relacionats

Per què triar aquest grau?

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió per a l'obtenció del Grau en Enginyeria Informàtica s'adreça als Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat/da en Enginyeria Informàtica.

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria Informàtica aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.

 

 • La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat. A Catalunya, durant el darrer curs acadèmic, 9 universitats oferien estudis en enginyeria informàtica, el que evidencia la demanda d´aquest professionals, però també que és important seleccionar la universitat on estudiar i que aquesta ofereixi la formació més actualitzada i diferenciada.
 • L´enginyer o enginyera informàtica és capaç de dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses. És, doncs, un professional que treballa amb les darreres tecnologies i nous productes i que desenvolupa les seves funcions en tots els sectors de l´activitat econòmica.
 • Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts,...), oci (videojocs, jocs on line,..), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Per a què et preparen?

El títol de Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull segueix les recomanacions establertes pel Consejo de Universidades en la sessió de 4 de desembre de 2008 respecte a determinats apartats de l'annex I del Real decreto 1393/2007, de 29 d'octubre pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, relatiu a la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials de la professió d'Enginyer Informàtic.


Els objectius que s’aconsegueixen amb aquest títol són:

 • Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.
 • Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.
 • Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l'activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l’àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.
 • Crear i portar a terme projectes informàtics fent servir els principis i metodologies pròpies de l'enginyeria.
 • Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, aplicacions i serveis informàtics, així com de la informació que proporciona, segons la legislació i normativa vigents.
 • Definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software pel desenvolupament i execució d’aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.
 • Disposar dels fonament matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.
 • Crear, desenvolupar i mantindre sistemes i aplicacions software fent servir diferents mètodes d'enginyeria del software i llenguatges de programació adequats al tipus d'aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.
 • Crear i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
 • Proposar, analitzar, validar, interpretar i instal·lar i mantindre solucions informàtiques en situacions reals en diverses àrees d'aplicació en una organització.
 • Crear, implantar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics en contextos empresarials o institucionals per millorar els seus processos de negoci, responsabilitzant-se i liderant la seva posta en marxa i millora contínua, així com valorar el seu impacte econòmic i social.

Què necessites per accedir?

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d’Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d’un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Programa

Apartat 1
Desenvolupament del programari
Intel·ligència Artificial
Llenguatges de programació
Senyals i xarxes

Apartat 2
Tendències en les tecnologies de la informació i la comunicació
Direcció i coordinació de projectes empresarials
Creació d'empreses i responsabilitat social

Apartat 3
Pràctiques externes

Apartat 4 de
Treball de fi de Grau

Beques

1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. Les nostres beques cobreixen del 20% al 70% de l'import de la matrícula. Valorem el teu expedient acadèmic i les teves circumstàncies personals per proposar-te la beca més adient per a tu.

 • Beques La Salle: entre el 20% i el 50%.
 • Beca Excelència Acadèmica: fins al 70%.
 • Beca Expedient Acadèmic: fins al 65%.
 • Beca Mobilitat: fins al 30%.
 • Beca Escoles La Salle: 20%.
 • Beques IB: entre el 50% i el 70%.

Admissió

La Salle Campus Barcelona no ets un número. Seleccionem els nostres alumnes tenint en compte vàries coses: la teva motivació, el teu talent per al grau que vols estudiar i, per descomptat, també el teu expedient acadèmic. Aquests són els passos que has de seguir per estudiar el teu grau a La Salle Campus Barcelona:

1.- Regístra’t. Contactarem amb tu i et direm com iniciar la teva Sol·licitud d’Admissió.

2.- Et demanarem aquests documents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digital
 • Carta de motivació, escrita en l’idioma en el què vols cursar els teus estudis
 • Documentació acadèmica

3.- Et farem una prova d’accés. A diferència de la Selectivitat, la nostra és una prova específica que valora la teva aptitud per al grau que vols estudiar.

4.- Si ho considerem necessari, potser et farem una entrevista personal.

5.- Acceptació: te la comunicarem en un període màxim de 15 dies, després de la presentació de tota la documentació requerida.

6.- Sol·licitud de Beques o Ajuts Econòmics. A La Salle Campus Barcelona el primer són les persones, per això t’oferim el nostre propi programa de beques i ajuts. 1 de cada 4 alumnes estudia amb una beca. A La Salle, SÍ POTS!

7.- Reserva de plaça.

Formació: Semipresencial
On: Barcelona
Quan començo: Setembre
Cuánto dura: 1 Any(s)
Crèdits: 100

Cursos relacionats